Inspektor Danych Osobowych – formularz zgłoszeniowy

Wybierz Inspektora Ochrony Danych (IOD)*

Data i godzina stwierdzenia naruszenia*

Data i godzina naruszenia*

Nazwa podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie*

Wydział / dział / zespół / stanowisko na jakim doszło do naruszenia

Kategoria osób, których dotyczny naruszenie*

Kategoria, rodzaj danych*

Rodzaj naruszenia*

Szacunkowa liczba osób, których dotyczy naruszenie*

Czy naruszenie ma związek z przetwarzaniem danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych?*

Opis naruszenia

Opis czynności podjętych po stwierdzeniu naruszenia

Data i godzina zgłoszenia naruszenia przełożonemu


Imię i nazwisko zgłaszającego*

Stanowisko służbowe*

Adres służbowej poczty email*

Numer telefonu kontaktowego*