Inspektor Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania określone w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) które polegają na

 • informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia  RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowaniu przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 (RODO);
 • współpracy z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 • pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

inspektor ochrony danych by wykonywać prawidłowo swoje zadania musi być  właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
Administrator oraz podmiot przetwarzający mają obowiązek wspierania inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
inspektor ochrony danych nie może otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. Nie może on zostać odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań.
Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia RODO
Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki w ramach struktury organizacyjnej podmiotu przetwarzającego lub Administratora pod warunkiem że takie zadania nie będą powodowały konfliktu interesów.

Administrator  danych i podmiot przetwarzający mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 (między innymi danych na temat zdrowia), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, o ile można będzie łatwo nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.

Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych.

W przypadkach innych niż te, o których mowa wyżej, administrator, podmiot przetwarzający, zrzeszenia lub inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą wyznaczyć lub jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, wyznaczają inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych może działać w imieniu takich zrzeszeń i innych podmiotów reprezentujących administratorów lub podmioty przetwarzające.

Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO (patrz zakładka „Zadania Inspektora Ochrony Danych”)

Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich organ nadzorczy.

IOD – Adam LUBIEWSKI

 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Urząd Gminy w Luzinie
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 5. Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
 8. Żłobek „TUPTUSIE” w Luzinie
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie
 11. Szkoła Podstawowa w Kębłowie
 12. Szkoła Podstawowa w Sychowie
 13. Szkoła Podstawowa w Barłominie
 14. Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
 15. Gminne Przedszkole w Luzinie

IOD – Sławomir OLCZYK

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie
 2. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku
 7. Przedszkole nr 1 w Lęborku
 8. Przedszkole nr 2 w Lęborku
 9. Przedszkole nr 5 w Lęborku
 10. Przedszkole nr 6 w Lęborku
 11. Przedszkole nr 9 w Lęborku
 12. Przedszkole nr 10 w Lęborku

IOD – Tomasz ZDZIENICKI

 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie