Oferta

 1. Świadcząc usługi z zakresu ochrony danych osobowych
  • opracowujemy odpowiednie, dedykowane i uwzględniające specyfikę każdego klienta rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantujące by przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywało się w zgodzie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
  • dokonujemy okresowych przeglądów i uaktualniamy procedury organizacyjne i zastosowane środki techniczne 
  • opracowujemy projekty odpowiednich polityk ochrony danych, rejestrów i systemu upoważnień do przetwarzania danych
  • wspieramy administratorów danych we wszystkich aspektach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych
 2. Realizując zadania z zakresu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych:  
  • informujemy o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych;
  • doradzamy klientom we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  • monitorujemy przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),  innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk klienta lub powiązanymi z nim podmiotami przetwarzającymi w dziedzinie ochrony danych osobowych;
  • opiniujemy podział obowiązków i zadań pracowników w zakresie dostępu, zakresu i przetwarzania przez nich danych osobowych;
  • prowadzimy działania zwiększające świadomość i wiedze dotyczącą ochrony danych osobowych poprzez organizację szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
  • prowadzimy kontrole i weryfikację przestrzegania procedur przetwarzania danych osobowych;
  • przygotowujemy zalecenia oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorujemy ich wykonanie;
  • aktywnie współpracujemy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Warszawie jako organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych ;
  • pełnimy funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Realizując zadania związane z wykonaniem obowiązków, nałożonych na jednostki z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego, wynikających  z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii,  zwaną dyrektywą o ochronie sygnalistów, oferujemy:
  • opracowanie i wdrożenie regulaminu przyjmowania zgłoszeń i ochrony danych osobowych;
  • szkolenia personelu dotyczące stosowania systemu ochrony sygnalistów oraz zakresu obowiązywania Dyrektywy;
  • uruchomienie i utrzymanie dedykowanych kanałów komunikacji przeznaczonych do zgłoszeń naruszeń prawa UE;
  • umożliwienie sygnalistom zgłaszania naruszeń prawa UE na spotkaniach osobistych z przygotowanym merytorycznie naszym pracownikiem;
  • anonimizację zgłoszeń naruszeń prawa i ochronę danych sygnalistów
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • prowadzenie wymaganej przepisami Dyrektywy 2019/1937 korespondencji z sygnalistami
  • wstępną weryfikację napływających zgłoszeń pod kątem ich wiarygodności

Ceny naszych usług, każdorazowo ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem rodzaju świadczenia usług, struktury organizacyjnej i zakresu przetwarzania danych przez Administratora danych lub podmiot zobowiązany do stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów.